RPC-009

Międzywymiarowy kurier

3

us.png
gamma-yellow.png
RPC-009.jpg

Klatka z nagrania manifestacji RPC-009 w Stacji Nasłuchowej 658-001.

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 009

Klasa podmiotu: Gamma-Żółty

Zagrożenia: h-extra-dimensional.png zagrożenie pozawymiarowe h-sapient.png zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: W każdej placówce Autorytetu dotkniętej zjawiskiem RPC-009, w poniedziałki i czwartki, w godzinach od 13:00 do 16:30 czasu lokalnego musi znajdować się pracownik wyznaczony do odbierania przesyłek od RPC-009. Przesyłki należy niezwłocznie przekazywać odbiorcy. W razie, gdyby wskazany adresat nie zdołał otworzyć pierwszej przesyłki i przeczytać zawartej w niej wiadomości, wyznaczony pracownik powinien natychmiast zgłosić wszelkie kolejne przesyłki RPC-009 wyodrębnionemu w placówce zespołu ds. zagrożenia biologicznego celem dokonania ich utylizacji. Pierwsza przesyłka musi zostać zlokalizowana i przekazana do otwarcia odbiorcy.

W razie uznania pracownika za zaginionego po otrzymaniu przesyłki od RPC-009 należy udać się do jego ostatniego znanego miejsca pobytu. Następnie osobę taką należy zatrzymać celem poddania jej przesłuchaniu przez pracowników ochrony.

Zrewidowane protokoły przechowalnicze: W odpowiedzi na incydenty związane z poprzednimi odbiorcami wszelkie przyszłe otwarcia przesyłek RPC-009 należy przeprowadzać pod obserwacją. Odbiorców, przed odeskortowaniem do komory zawierającej przesyłkę, należy wyczerpująco przesłuchać i poddać badaniu psychiatrycznemu z udziałem personelu medycznego. Po otwarciu przesyłki adresatowi należy zapewnić pięć minut ze znajdującym się w przesyłce przedmiotem, a następnie dokonać jej konfiskaty przez pracowników ochrony celem spopielenia przedmiotu. W razie wykrycia wszelkich przejawów anormalnego zachowania ze strony odbiorcy przesyłki należy go niezwłocznie uśpić, a następnie tymczasowo ubezwłasnowolnić w skrzydle psychiatrycznym placówki.

Opis: RPC-009 to dorosły Europejczyk w nieznanym wieku. RPC-009 nie cechują żadne zauważalne odchyły względem normalnego człowieka, z wyjątkiem, iż prawa źrenica obiektu jest barwy neonowej zieleni. Zachowanie RPC-009 jest statyczne: obiekt zazwyczaj nie wykonuje żadnych nagłych ruchów ani nie okazuje silniejszych emocji, a stojąc, wydaje się wręcz w stanie katatonicznym.

RPC-009 jest w stanie generować na wszelkich powierzchniach płaskich wyrwy łączące dwie rzeczywistości alternatywne. Zjawisko to wykorzystywane jest przez obiekt jako środek transportu między placówkami. Wyrwy wydają się prowadzić do czarnej przestrzeni, w której oddali widoczna jest boja świetlna. Próby wejścia w wyrwy podczas manifestacji RPC-009 skutkują tym, że obiekt fizycznie blokuje przejście. Gdy osoba, która próbowała właśnie wejść do wyrwy, wycofa się z jej pobliża, RPC-009 powróci na swoją nominalną pozycję.

Obecnie RPC-009 dokonuje manifestacji w Placówce 099, Placówce 103, Placówce 032, Placówce 046, Posterunku Badawczym 555-098 oraz Stacji Nasłuchowej 658-001. W każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach od 13:00 do 16:30 RPC-009 dokonuje manifestacji w strefie wejściowej do jednej z wymienionych placówek, skutecznie unikając wykrycia przez system bezpieczeństwa i niosąc kartonową przesyłkę zaadresowaną zazwyczaj do pracownika placówki lub — choć zdarza się to bardzo rzadko — członka rodziny pracownika. Nota określająca adresata znajdować będzie się na górnej stronie przesyłki. Przesyłki mogą być różnego gabarytu i wymiarów, lecz zawsze są starannie zapakowane.

Po manifestacji RPC-009 lokalizuje najbliższą osobę chętną, by doręczyć przesyłkę zarówno tę, jak i następne. Jeżeli takiej osoby nie będzie, RPC-009 zacznie okazywać silną frustrację i będzie przechadzał się po placówce, poszukując nowego doręczyciela lub adresata przesyłki. Obiekt nie zaprzestanie tego, dopóki którejś z tych osób nie odnajdzie. Adresat, po odebraniu i otworzeniu przesyłki, znajdzie w niej przedmiot, którego w danym momencie swojego życia pożądał, zagubił albo zepsuł, a następnie okaże wyraźne zadowolenie, bez względu na to, czym przedmiot jest. Ponadto pod przedmiotem znajdować będzie się zadrukowana nota o następującej treści.

Dzięki uprzejmości Howard and Sons Express na Sektor 16-A. W razie wszelkich pytań lub uwag prosimy wybrać +█(███)███-████, by porozmawiać z naszym doradcą.1

Adresat musi zostać odnaleziony i musi otworzyć przesyłkę w ciągu około ośmiu godzin. W przypadku nieotwarcia, zignorowania albo zapomnienia o przesyłce przez odbiorcę RPC-009 dokona ponownej manifestacji w tym samym miejscu, by doręczyć drugą przesyłkę — nie będzie ona się różniła od pierwszej niczym, z wyjątkiem zawartości. Otóż po otwarciu jej adresat dostrzeże, iż w przesyłce znajduje się wyłącznie odręcznie zapisana czarnym markerem nota o następującej treści.

Prosimy pamiętać o konieczności potwierdzenia odbioru przesyłki. Dzięki uprzejmości Howard and Sons Express na Sektor 16-A. W razie wszelkich pytań lub uwag prosimy wybrać +█(███)███-████, by porozmawiać z naszym doradcą.

Kilka sekund po otwarciu przesyłki u jej podstawy wytworzy się większa wyrwa (podobna do tych generowanych przez RPC-009), która gwałtownie się powiększy, by wypełnić przesyłkę, a następnie zacznie w niej powstawać próżnia wystarczająco silna, by całkowicie wciągnąć adresata, po czym wyrwa natychmiast się zamknie. Po przejściu przez wyrwę wszelkie urządzenia elektroniczne, które miał przy sobie odbiorca, przestaną funkcjonować na czas jego pobytu w tamtym wymiarze.

Zeznania świadków naocznych wskazują, że odbiorca w wyżej opisanej sytuacji zostaje przeniesiony do niewielkiego pomieszczenia o wymiarach 6 [m] × 6 [m] × 6 [m], skonstruowanego głównie ze szklanych paneli i okładziny wykonanej z nieznanego metalu. Inspekcja otoczenia poprzez panele wykazała, iż nie jest możliwe wyodrębnienie w nim żadnego wyraźnego krajobrazu. Po pięciu minutach w pokoju dochodzi do materializacji większego biurka i dwóch krzeseł (ustawionych po obu stronach biurka) oraz humanoidalnej sylwetki za biurkiem, która prosi odbiorcę o zajęcie miejsca naprzeciwko niej.

Następnie byt zadaje adresatowi szereg pytań odnośnie do rzetelności usług świadczonych przez RPC-009. Jeżeli odbiorca odpowie negatywnie na większość pytań, byt poinformuje go, że później omówi uwagi z RPC-009. Jeśli natomiast większość odpowiedzi adresata będzie pozytywna, byt go wyprosi i zasugeruje zlokalizowanie oraz otwarcie pierwszej przesyłki. Bez względu na rezultat po odpowiedzeniu na pytania odbiorca zostanie z powrotem przeniesiony do miejsca, w którym otwarł drugą przesyłkę.

Jeżeli pierwsza przesyłka została otwarta przed następną, druga nie będzie wykazywała żadnych właściwości anomalnych, a zawierać będzie jedynie wyżej opisaną notę.

Dodatek 009-001: Eksperyment dr. Mayfolda.
W dniu ██.██.20██ r. dr Mayfold z Placówki 046, usiłując zyskać zaszczytną nominację na stanowisko w komitecie badawczym, przedstawił propozycję wszczęcia dochodzenia w sprawie odkrycia potencjalnego źródła RPC-009. Dr Mayfold opracował eksperyment, w którym uznałby on za priorytet swoją żądzę znalezienia dokumentu zawierającego prywatne lub niepoznane informacje odnośnie do RPC-009, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo, iż RPC-009 w pewnym momencie doręczy taki dokument dr. Mayfoldowi. Po około roku RPC-009 dokonał materializacji w Placówce 046 z przesyłką zaadresowaną do dr. Mayfolda i przekazał ją wyznaczonemu przez placówkę doręczycielowi. Przesyłka została bez problemu dostarczona do dr. Mayfolda i niezwłocznie otwarta. Znajdował się w niej niżej przedstawiony dokument.

Dodatek 009-002: Raport końcowy odnośnie do eksperymentów dr. Mayfolda.

RPC-008 RPC-010
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License