Sharharium

Protokół: Bezpieczeństwo, co tak, co nie, ograniczenia badawcze, poświadczenia; konserwacje

Incydent JN-I7: Przesunięcie manetki > konserwator się wiesza > olejem pomieszanym z krwią wypisuje "krawat na miarę CSD".

Czynności konserwacyjne.

Specjalistyczne
Powierzone wyłącznie pracownikom innym niż CSD, zwłaszcza osobom posiadającym wiedzę specjalistyczną w zakresie eksploatacji statków i obsługi siłowni oraz doświadczenie w tymże zakresie. Domyślnie zadania te wykonują wyznaczeni specjaliści ds. eksploatacji (SE), w sytuacjach nagłych każdy pracownik spełniający wyżej wskazane warunki, a w braku takowego, osoba spełniająca te warunki w największym stopniu spośród dostępnych pracowników.

Wykaz:

 • comiesięczna, kompleksowa inspekcja osobista statku przez zespół specjalistów według ustalonego harmonogramu, mająca na celu wykazanie problemów wymagających rozwiązania specjalistycznego lub ogólnego;
 • cotygodniowa inspekcja pośrednia statku poprzez zapoznanie się dyżurnego specjalisty ds. eksploatacji z nagraniami wideo wykonanymi w trakcie realizacji czynności celem zaplanowania dalszych czynności konserwacyjnych;
 • cotygodniowa kontrola części przeznaczonych na wymianę celem określenia ich odpowiedniości oraz jakości;
 • czynności diagnostyczno-naprawcze na instalacji elektrycznej, w tym: sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora i stanu klem;
 • czynności diagnostyczno-naprawcze na silniku, w szczególności: wymiana świec żarowych, smarowanie cięgieł sterowniczych, sprawdzenie poziomu, a jeśli wymagane, wymiana oleju;
 • czynności wymagające wykorzystania sprzętu do nurkowania, realizowane wraz z CSD, który na sygnał specjalisty dokonuje wyłączenia silnika.

Ogólne
Powierzone CSD, a specjalistom ds. eksploatacji i innym jw. — wyłącznie, jeśli natura problemu wymaga ich uwagi bądź wykorzystanie CSD jest niemożliwe.

Wykaz:

 • czynności poprzedzające pracę specjalistów, mające za zadanie umożliwić im działanie ze zwiększoną swobodą czasową;
 • włączanie i wyłączanie silnika;
 • wietrzenie komory silnika;
 • diagnostyka filtra powietrza oraz filtrów paliwa;
 • diagnostyka układu paliwowego, w szczególności: szczelność i stabilność połączenia węża z silnikiem i zbiornikiem paliwa, czystość separatora wody;
 • diagnostyka układu smarowania;
 • diagnostyka układu sterowania i przekładni zmiany biegów przy silniku wyłączonym.

Schemat ramowy przeprowadzania wszelkich czynności na lub w pobliżu RPC-PL-000, który należy uzupełnić o instrukcje szczegółowe przeprowadzania danej czynności. Może być samodzielną podstawą postępowania wyłącznie w sytuacjach, gdy niezbędne jest niezwłoczne wykonanie czynności dotąd nieprzewidzianej, a zatem również nieuregulowanej. Osobę wykonującą czynność nazwano testerem.

Tester po uzyskaniu instrukcji, o której mowa wyżej, (jeżeli nie odbył) podstawowym przeszkoleniu, pouczeniu o warunkach zachowania bezpieczeństwa oraz wyposażeniu w środki niezbędne do wykonania czynności i kamerę wideo, której funkcjonowanie zostaje potwierdzone, wchodzi do strefy przechowalniczej obiektu.

Tester z wykorzystaniem latarki oświetla podłoże, by widzieć niebieską linię, która prowadzi go do obiektu. Podczas wędrówki tester nie dokonuje wokalizacji, porusza się tempem spokojnym względem swoich przyzwyczajeń i uważnie słucha, co kontrola może mu przekazywać.

Jeżeli po dotarciu tester odnotuje, iż silnik statku jest wyłączony, powinien w dowolny możliwy sposób, w tym nie zważając na hałas ani tempo, w trybie natychmiastowym podjąć próbę uruchomienia silnika, zawiadamiając o tym fakcie kontrolę celem upewnienia się, iż kontrola zdołała to odnotować w wyniku obserwacji transmisji. Jeżeli silnik nie może być uruchomiony, tester powinien natychmiast skierować się do drzwi i wykorzystując pełnię swoich możliwości motorycznych, usiłować uciec ze strefy przechowalniczej. W tym samym czasie należy zadysponować dyżurnego specjalistę ds. eksploatacji celem podjęcia decyzji o tym, czy obiekt należy zniszczyć z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, czy podjąć specjalistyczne czynności naprawcze celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania silnika.

Jeżeli silnik funkcjonuje, tester przystępuje do realizacji zleconych czynności, aczkolwiek jeśli w toku lub po ich zakończeniu silnik zgaśnie, należy ponowić odpowiednio poprzedni krok.

Wszedłszy na pokład obiektu, tester powstrzymuje się od:

 • wchodzenia do pomieszczeń pokładowych innych niż kokpit sternika celem wyłączenia silnika;
 • wchodzenia w interakcje z konsolą sternika, jeśli silnik nie został wyłączony, a jeśli został, tester może jedynie sprawdzić funkcjonowanie manetki, po czym upewnić się, że nie została umieszczona na biegu przed włączeniem silnika;
 • gaszenia wszelkich zapalonych sztucznych źródeł światła i włączania niezapalonych;
 • wchodzenia do wody, chyba że w ramach realizacji czynności, o których mowa w ostatnim punkcie wykazu czynności konserwacyjnych specjalistycznych, po wyłączeniu silnika;
 • mówienia;
 • bezczynności;
 • niszczenia;
 • otwierania schowków;

Po zakończeniu czynności tester ponawia krok 2., tym razem kierując się ku drzwiom wyjściowym ze strefy przechowalniczej.

us.png
beta-orange.png
rhodesia8.jpg

Fotografia dwóch instancji RPC-013 przeprowadzających rutynowy patrol, nieoznakowana co do czasu wykonania.

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 013

Klasa podmiotu: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: h-aggressive.png h-ballistic.png h-incorporeal.png h-grouped.png h-sentient.png

Protokoły przechowalnicze: Autorytet ustanowił obszar przechowalniczy wokół obszaru manifestacji RPC-013, w północno-wschodnim regionie Parku Narodowego Hwange, rozciągający się na 20 kilometrów, między Ngamo Pan i Obozem Davidsona. Obszar ten otoczony jest wysokim na 12 metrów ogrodzeniem żelbetowym, w którym zainstalowany jest zcentralizowany system alarmu zbliżeniowego oraz drut kolczasty pod napięciem celem przeciwdziałania dostępowi ze strony ludności cywilnej.

Wszyscy pracownicy przydzieleni do funkcji przechowalniczych i ochronnych zobowiązani są utrzymywać przekonania polityczne ściśle popierające (dziś już nieistniejący) naród Rodezji oraz ideologię antykomunistyczną. Funkcjonariusze ochroni mają nadto za zadanie zatrzymywać i kierować nieautoryzowane jednostki do Obozu Somalisa.

Opis: RPC-013 is the collective designation of eight unidentified males, primarily of European descent, ranging between the ages of twenty to thirty years, labelled RPC-013-1 through -8. Instances of RPC-013 are clad in what appears to be the standard attire and equipment of Rhodesian infantrymen during the Bush War1; detailed analysis of uniform insignias indicate affiliation with the Rhodesia Regiment.2 RPC-013 currently occupies the northeastern region of Hwange National Park in Zimbabwe, encompassing both the area of the Ngomo Pan and Davidson's Camp.

Approximately every three days, RPC-013 will materialize within their area of manifestation and proceed to engage in patrol formation with RPC-013-1 (posing as the senior non-commissioned officer) leading the group. During this time, instances of RPC-013 will perform six rotations around their area of manifestation, actively searching for any individuals they label as "communist guerrillas". Specifically, RPC-013 appear to have an innate sense of determining/detecting individuals who harbor communist/pro-Mugabe ideology or negative overviews of Rhodesia. This is accomplished either by proximity or visual contact with the individual.

If done, instances of RPC-013 will begin to develop notable changes in behavior. These alterations are often presented as symptoms of combat stress reaction, most notably hypervigilance, irritability, and bodily tremors. Immediately after, instances will dematerialize and remanifest within the immediate proximity of the subject before physically assaulting them. RPC-013 appear to have a preference to incapacitate the subject via blunt force trauma, often utilizing their hands, feet, and/or rifle stocks to accomplish this task. Once rendered immobile, the subject, along with all other instances of RPC-013, will dematerialize from the area.

After approximately four days, the subject will be returned to their initial location of abduction, now bearing notable surgical scarring along the frontal and temporal regions. If questioned, the subject will state that they have no recollection of their encounter with RPC-013, as well as appearing to be incapable of vocalizing verbal dissidence toward the state of Rhodesia or expressing similar political opinions, often instead producing incomprehensible mutterings, hisses, or stutters. Despite the presence of external suturing, the subject's brain bears no deviations within its neuroanatomical patterns.

Attempts to invoke altered subjects into involuntarily expressing their said ideology, often via methods involving truth serums and other cognition-altering drugs, have been met with similar failure. When questioned as to their genuine political adherence or viewpoint of Rhodesia, the subject will prepare to speak before their temporomandibular joint suspends the mandible in a closed position, thereby reducing the subject’s ability to vocalize; this is proceeded by gradual paralysis of the vocal cords. These anomalous effects will persist until the subject reverts to a fully conscious state.

Dodatek 013-001: Transkrypt z nagrania dźwiękowego.
The following audio transcript was extracted from a video recording gathered by an Authority embed performing a reconnaissance operation in western Zimbabwe prior to RPC-013’s acquisition and classification. The video feed was acquired from a South African topographer, ███████ ██████████, who was documenting recent topographical alterations within the landscape prior to his abduction by RPC-013.

Dodatek 013-002: Raport na temat nadzwyczajnej aktywności.

[[=]]

RPC-012 RPC-014

[[/=]]

rpc tłumaczenie beta pomarańczowy zagrożenie-agresją zagrożenie-balistyczne zagrożenie-grupowe zagrożenie-świadomością zagrożenie-bezcielesne

Niniejsze tłumaczenie powstało na podstawie utworu RPC-013 autorstwa EnkrumEnkrum.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License