Poświadczenia bezpieczeństwa

Poświadczenia bezpieczeństwa


Przegląd

Poświadczenia bezpieczeństwa to uprawnienia dostępu do informacji oraz obszarów placówek, do których większa część personelu nie ma wstępu, nadawane pracownikom naszej organizacji, posiadającym odpowiednie rękojmia. Poświadczenie bezpieczeństwa jest zazwyczaj bardzo zawężone zakresowo, albowiem większość osób nie ma dostępu do „wszystkiego”, a tylko — do informacji związanych z projektami, do których są przydzielone. Innymi słowy, poświadczenie bezpieczeństwa oficjalnie stwierdza, co „musisz wiedzieć”, byś mógł wykonywać swoją pracę.

Poświadczenie bezpieczeństwa jest całkowicie niezależne od stopnia i stanowiska, a nadaje się je z myślą o sprawach, którymi dany pracownik się zajmuje. Przykładowo administrator placówki może mieć bardziej ograniczony dostęp do obiektów RPC niż młodszy badacz — po co bowiem dopuszczać pracownika obszaru administracyjnego do anomalii?

Poświadczenia bezpieczeństwa

„Indywidualne oznaczenia” co do poświadczenia bezpieczeństwa w Autorytecie na ogół składają się z cyfry oraz litery (np. 1R, 2P, 3C czy 4A). Cyfra wskazuje poziom poświadczenia bezpieczeństwa (0-5), a litera jest kodem przydziału.

Jedynym wyjątkiem są pracownicy poziomu 0. i 5., ponieważ w ich poświadczeniach bezpieczeństwa nie ma kodu przydziału.

Kod przydziału wskazuje, do jakiego pionu dany pracownik jest przydzielony: „R” (od angielskiego „Research Division”) — Pion Badawczy, „P” (od angielskiego „Protection Division”) — Pion Ochronny, a „C” (od angielskiego „Containment Division”) — Pion Przechowalniczy . Ponadto „A” (od angielskiego „Affiliate”) wskazuje członka sprzymierzonej organizacji zwykłej albo rządowej, który potrzebuje ograniczonego, czasowego poświadczenia bezpieczeństwa w celu wymiany informacji lub wykonania pracy kontrahenckiej.

Kod przydziału afiliacyjnego

One.png

Przykładowa karta przydziału afiliacyjnego

Pracownicy afiliacyjni uważani są za wyłączonych z podziału Autorytetu na piony, nawet jeśli przydzieleni zostają do projektu czy operacji realizowanej przez konkretny pion. Z tego powodu postanowiono, że będą oznaczani odrębnym kodem przydziału. Przydział „A” jest zawsze czasowy; zwykle jest ważny przez kilka tygodni albo miesięcy, w zależności od sytuacji konkretnych pracowników, i musi być indywidualnie odnawiany celem utrzymywania bezpieczeństwa informacyjnego. Niektóre pomocne byty, np. klasy Theta, czy anomalie świadome, których lojalność jest niekwestionowana, mogą, pod rygorystycznym nadzorem, otrzymać bardzo ograniczone afiliacyjne poświadczenie bezpieczeństwa.

Pracownikom afiliacyjnym nigdy nie nadaje się poświadczenia bezpieczeństwa poziomu 5., a co najwyżej, w wyjątkowych sytuacjach, bardzo ograniczone — poziomu 4.

Poziom 0.

Poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 0. jest nieformalną desygnacją nadawaną pracownikom nieistotnym, a dokładnie — Czynnym Subiektom (Dyspozycyjnym) (np. CSD-01234), testerom i wykonawcom, którzy nie potrzebują dostępu do informacji na temat Autorytetu ani jego zasobów. Dostęp do danych wrażliwych jest ograniczony i mogą one być zdawkowo udostępniane takim pracownikom wyłącznie, by mogli oni wykonywać swoje obowiązki.

Co do zasady pracownikom poziomu 0. nie nadaje się kodu przydziału, o ile ich praca nie jest ograniczona do jednego pionu. Przykładowo pracownicy budowlani nadzorowani przez Pion Przechowalniczy mogą uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa 0C.

Poziom 1.

Poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 1. jest desygnacją pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w pobliżu, lecz niekoniecznie bezpośrednio z obiektami RPC. Pracownicy poziomu 1. mogą, po uzyskaniu właściwej autoryzacji, wchodzić w interakcje oraz pomagać w badaniach oraz przechowywaniu anomalii klas Alfa, Zneutralizowany oraz Theta. Pracownikom takim udziela się ograniczonego dostępu informacyjnego do obiektów wyższych klas i procedur bezpieczeństwa a także — dostępu do wyposażenia pomocniczego, niezbędnego do przechowywania danej anomalii.

Pracownicy poziomu 1. to zazwyczaj osoby nowo zatrudnione w charakterze pomocników, w Pionie Badawczym, albo pracownicy innych pionów, obszaru konserwacyjnego, logistycznego bądź administracyjnego.

Poziom 2.

Poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 2. jest na ogół nadawane pracownikom ochrony oraz badaczom, którzy potrzebują bezpośredniego dostępu do szczegółowych danych odnośnie do przechowywanych anomalii. Pracownicy poziomu 2. to głównie ochroniarze, badacze, agenci polowi oraz specjaliści ds. przechowywania.

Poziom 3.

Poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 3. nadawane jest pracownikom wymagającym bezpośredniego dostępu do anomalii, a także — drobiazgowych informacji na temat przeszłości, okoliczności pozyskania oraz planów długoterminowych odnośnie do przechowywanych anomalii. Personel poziomu 3. to zazwyczaj pracownicy administracyjni, starsi badacze, starsi ochroniarze oraz operatorzy Mobilnych Drużyn Uderzeniowych.

Poziom 4.

Maximum-Level-One.png

Przykładowe karty bezpieczeństwa. (Aby powiększyć obrazek, najedź na niego kursorem).

Poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 4. nadawane jest starszym pracownikom administracyjnym, którzy potrzebują dostępu do danych operacyjnych zarówno regionalnych, jak i danej placówki, a także — danych wywiadowczych odnośnie do operacji oraz projektów badawczych Autorytetu. Pracownicy poziomu 4. na ogół zajmują wysokie pozycje menedżerskie, jak np. dyrektor placówki, dyrektor regionalny, kierownik oddziału czy dowódca Mobilnej Drużyny Uderzeniowej.

Poziom 5.

Poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 5. nadawane jest najwyższym pracownikom administracyjnym i zapewnia nieograniczony dostęp do wszelkich danych Autorytetu oraz obszarów o ograniczonej dostępności. Pracownicy poziomu 5. to wyłącznie dyrektorzy globalni i ewentualnie inni pracownicy administracyjni przeprowadzający operacje na skalę światową.

Personel administracyjny

Autorytet korzysta ze struktury hierarchicznej celem szeregowania informacji, zarządzania oraz utrzymywania łańcucha dowodzenia w razie wystąpienia katastrofalnego kryzysu.

Główny badacz

Główny badacz jest odpowiedzialny za działalność określonej komórki organizacyjnej danego pionu albo biura (np. geologicznego) danej placówki. Obowiązki głównych badaczy obejmują ustalanie celów oraz metodyki pracy w podlegających im obszarach, zatwierdzanie protokołów przechowalniczych oraz koordynowanie pracy z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz oddziałami. Główni badacze nadzorują nadto działalność pobliskich placówek terenowych.

Kierownik oddziału

Kierownicy oddziałów zajmują się realizacją planów, procedurami oraz zadaniami oddziału (np. badawczego) w danej placówce. Kierownicy oddziałów zazwyczaj uzyskują poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 4. i przydział do oddziału, którym zarządzają. Kierownicy oddziałów określonej placówki współtworzą Lokalny Zespół Zarządzający, który odpowiada i doradza dyrektorowi placówki.

Dyrektor placówki / stacji

Dyrektor placówki to jej najwyższy pracownik, odpowiedzialny za bezzakłóceniowe jej funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo, a także — zasoby, projekty oraz przechowywane anomalie. Dyrektorom placówek na ogół odradza się bezpośredniego angażowania się w prace badawcze, ochronne i przechowalnicze związane z obiektami RPC oraz anomaliami niezabezpieczonymi celem utrzymania bezpieczeństwa informacji.

Stacje nie służą przechowywaniu anomalii; to m. in. posterunki obserwacyjne, badawcze, garnizony MDU czy rewiry chronione.

Zarówno dyrektorzy placówek, jak i stacji mają prawo zarządzania budowy placówek terenowych i czasowych za zgodą właściwego dyrektora regionalnego. Z uwagi na charakter pracy kod przydziału dyrektora placówki czy stacji jest tylko formalnością wskazującą na jego poprzednie stanowisko. Wszyscy dyrektorzy placówek i stacji danego regionu współtworzą Regionalny Zespół Zarządzający odpowiadający przed dyrektorem regionalnym.

Dyrektor regionalny

Dyrektor regionalny to najwyższy przedstawiciel Autorytetu na cały region lub kontynent. Kierownicy ci koordynują wielkoskalowe operacje wszystkich trzech pionów, zatwierdzają wnioski o budowę nowych placówek według zapotrzebowania oraz powołują dyrektorów placówek i stacji. Dyrektorzy regionalni wykonują swoją pracę wyłącznie w placówkach i stacjach regionalnych, które funkcjonują jako ich centra komunikacyjne, logistyczne oraz menedżerskie. Dyrektorom regionalnym wzbrania się wchodzenia w kontakt z anomaliami z racji kluczowego znaczenia ich stanowisk. Pracownicy ci odpowiadają przed dyrektorami globalnymi.

Dyrektor globalny

Dyrektorzy globalni to organ administracyjny składający się z najwyższych przedstawicieli Autorytetu. Dyrektorzy ci posiadają nieograniczony dostęp do wszystkich informacji Autorytetu i nadzorują wszelkie działania operacyjne Autorytetu na całym świecie. Jednakże, z uwagi na ich kluczowe znaczenie, tożsamość, struktura operacyjna oraz proces doboru dyrektorów globalnych są ściśle tajne, a kontakt między tymi pracownikami i między nimi a dyrektorami regionalnymi jest rzeczą sporadyczną.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License